Στάδιο προετοιμασίας έκθεσης: από  10/5/2022-12/5/2022 και ώρες 08:00-23:00.

Στάδιο Αποξήλωσης Έκθεσης: 16/5/2022

Η κατασκευή των εκθετηρίων χώρων γίνεται ,είτε γίνεται µέσω MACT MEDIA GROUP (ίχνος επί εδάφους µε τυποποιηµένη δοµή), είτε γίνεται από τον ίδιο τον εκθέτη (ίχνος επί εδάφους). Για εκθετηρίους χώρους ίχνους επί εδάφους απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή του χώρου, είναι η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης για την καλή και ασφαλή λειτουργία των κατασκευαστικών εργασιών και των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων συνοδευόμενη από Ηλεκτρολογικό Σχέδιο εγκατάστασης και Αντίγραφο Ηλεκτρολογικής Άδειας του αρμόδιου Υπουργείου. Η έγκριση των σχεδίων αυτών θα γίνεται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της MACT MEDIA GROUP µε την προϋπόθεση ότι τα σχέδια θα υποβάλλονται έγκαιρα και σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν την εγκατάσταση του εκθέτη. Η µη έγκριση των σχεδίων από τις αρμόδιες υπηρεσίες της MACT MEDIA GROUP., υποχρεώνει τον εκθέτη στις προσαρμογές ή τροποποιήσεις που θα του υποδείξουν οι αρμόδιες υπηρεσίες της MACT MEDIA GROUP.

Μετά το κλείσιμο της έκθεσης, οι εκθέτες πρέπει να µεταφέρουν έξω από τον χώρο του Εκθεσιακού Κέντρου Περιστερίου , οτιδήποτε είχαν τοποθετήσει ή κατασκευάσει µέσα στον χώρο που είχαν χρησιµοποιήσει (διάκοσµο γενικά) και να παραδώσουν το χώρο στην κατάσταση που τον παρέλαβαν.

Για περισσότερες πληροφορίες μεταβείτε στην αρχική σελίδα πατώντας εδώ.